วันนี้ (26 มิถุนายน 2567) นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพเพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Road Safety Team) เพื่อขับเคลื่อนวิทยากรมืออาชีพ เพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Road Safety Team) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

       นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จากข้อมูลศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด ซึ่งในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 - 2563) มีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 10 - 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 26,930 คน หรือเฉลี่ยปีละ 2,693 คน และคาดการณ์แนวโน้มว่าจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะผู้จัดการประชุมประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมควบคุมโรค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายรวม 13 องค์กร ได้มีข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ชื่อโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน “Thailand Safe Youth Program” (TSY Program) และโครงการจัดตั้งชมรมวัคซีนจราจรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

       นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน หรือเรียกว่า “วัคซีนจราจร” เน้นการปรับทัศนคติสร้างกระบวนการคิดด้านความปลอดภัย ทักษะการประเมินความเสี่ยงและคาดการณ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการที่จะร่วมกันจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะ “วัคซีนจราจร” และการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย ทั้งการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การจัดการความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน การจัดการระบบจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษาหรือบริเวณทางข้าม และการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการได้จัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ในประเทศประกอบด้วย ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี และภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรวมทั้ง 4 ภาค จำนวน 1,120 คน โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ครูแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนน ที่จะรวมพลังกันเป็น Thailand Road Safety Team เพื่อความปลอดภัยเด็กและเยาวชนไทย

 

*********************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

 

 


    
   


View 47    26/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ