ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ทั้งกำลังคน การศึกษา ภาวะผู้นำ และการให้บริการ เพื่อเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี พร้อมแสดงความยินดีกับพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565

                       วันนี้ (25 มิถุนายน 2567) ที่ โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 7: Sculpting the Future of Thai Nursing in Healthcare System (ปั้นแต่งอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพ)” พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางธีรพร สถิรอังกูร สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย นางประหยัด พึ่งทิม สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และนางพันนิภา นวลอนันต์ สาขาการพยาบาลในชุมชน 

                  นพ.โอภาส ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand Healthcare  System Foresight ตอนหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวกระโดด ทั้งเรื่องของประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อระบบสุขภาพของไทย พยาบาลในฐานะที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขและมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย จึงต้องมีการเตรียมพร้อมวางแนวทางรองรับตั้งแต่วันนี้ ทั้งด้านอัตรากำลัง สมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นและสำคัญ ซึ่งการประชุมทางด้านวิชาการถือเป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการและเกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการพยาบาลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

                  ด้านนางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2567 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภาการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาล BNH วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และกองการพยาบาล นอกจากการบรรยายวิชาการและการอภิปรายที่มุ่งเน้นการวางทิศทางอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพ ตามแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านกำลังคน  ด้านการศึกษา ด้านภาวะผู้นำ และด้านการให้บริการการพยาบาล ยังเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral Presentation) 3 ประเภท ได้แก่ การบริหารทางการพยาบาล การบริการพยาบาลในโรงพยาบาล และการบริการพยาบาลในชุมชน รวม 63 ผลงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น

               สำหรับ “รางวัลศรีสังวาลย์” เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัลและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรย่อพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเริ่มการสรรหาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

                                                                                          ************************************************* 25 มิถุนายน 2567   
   


View 74    25/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ