วันนี้ (24 มิถุนายน 2567 ) นายแพทย์พีระยุทธ  สานุกูล ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SEhRT ระดับจังหวัด และ พิธีเปิดงาน Kick off ทีม SEhRT ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2567  เพื่อจัดตั้งทีม SEhRT รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SEhRT รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10  ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนงานรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ทีม SEhRT และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน 2. เข้าใจถึงหลักการและแนวทางการลงพื้นที่เผชิญเหตุการณ์ และ 3. เข้าใจถึงการจัดการและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 180 คน

             นายแพทย์พีระยุทธ  สานุกูล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่น อุทกภัย ภัยร้อน ภัยแล้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก สารเคมีรั่วไหล โรคระบาดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากภัยพิบัติดังกล่าว การสร้างความเข้มแข็ง และสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมสำหรับทีม(SEhRT (Special Environmental health Response Team) ระดับจังหวัด จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ลดความเสี่ยงสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วยการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

***

กรมอนามัย / 24 มิถุนายน 2567   
   


View 35    24/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ