โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ใช้หลักศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยผู้ป่วยกว่า 800 ราย หยุด/ปรับลดยาเบาหวาน-ความดัน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ ให้มีแหล่งสมุนไพรในชุมชน ต่อยอดเพื่อการผลิตยา 36 รายการ ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ สร้างรายได้กว่า 29.5 ล้านบาท

         วันนี้ (21 มิถุนายน 2567) ที่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ

          นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กว่า 27,000 คน ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ SDG คือ 1.โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy & Sustainable Hospital) เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ขจัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยศาสตร์พระราชาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยจัดตั้งโครงการขจัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยในโครงการ 849 ราย สามารถหยุด/ปรับลดยาเบาหวานได้ 79 ราย หยุด/ปรับลดยายาลดความดันโลหิตสูงได้ 13 ราย ช่วยประหยัดงบประมาณค่ายาได้ 16,936.73 บาท ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และยังจัดทำโครงการขจัดวัณโรค
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 619 ราย พบผู้ป่วย 11 ราย ติดตามผู้ป่วยให้มาตามนัด และกินยาสม่ำเสมอ ส่วนผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ใกล้ชิดได้รับการคัดกรอง 100% เช่นกัน ซึ่งหากพบผู้ป่วยจะทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ด้านการประหยัดพลังงาน มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ 144.69 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟได้ 60,847 บาท/เดือน

         2.ยกระดับบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล (Digital Health Transformation) เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Smart hospital โดยผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร มีความพร้อมรองรับโครงการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะ 3 และ 3.โรงพยาบาลรมณียสถาน (Green Hospital) เน้นคุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ และการสร้างสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นรมณียสถาน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกอาคาร 

         นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานรองรับนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ จัดตั้งทีม SMIV ดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่การรักษา และมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดสระบุรี ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยการคัดกรอง 9 ด้าน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ด้วยพืชสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำให้มีแหล่งสมุนไพรในชุมชน (ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร ใบกัญชา) กลางน้ำ ผลิตยาสมุนในโรงผลิตยาสมุนไพรได้ 36 รายการ ปลายน้ำ สนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันบางรายการ และใช้ยาสมุนไพร ทดแทน ยาปฏิชีวนะ (ฟ้าทะลายโจร ยาเหลืองปิดสมุทร) สามารถสร้างรายได้จากการใช้ยาสมุนไพรได้ 29,572,384 บาท ส่วนประชาชนนำสมุนไพรที่ปลูกมาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือนและชุมชน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชน โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในการปรับปรุงบ้านให้ประชาชน จำนวน 3 หลัง ได้แก่ 1.บ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย 2.บ้านผู้ป่วยมะเร็ง และ 3.บ้านผู้ป่วยตาบอด

 ******************************************* 21 มิถุนายน 2567   
   


View 221    21/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ