กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ท้องถิ่นควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถจักรยานให้ดำเนินกิจการถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และไม่เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

          แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย และการปั่นจักรยานไม่ใช่เพียงการเดินทางที่จะช่วยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเผาผลาญพลังงานและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง หากทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะส่งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจ นอกจากนี้ การปั่นจักรยาน เป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำ จึงดีกับข้อกระดูก และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อบริเวณกลางลำตัว ก้น สะโพก และขา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาส่วนหน้าและกล้ามเนื้อขาส่วนหลัง จากประโยชน์ของรถจักรยานและความต้องการใช้รถจักรยานของประชาชนที่มากขึ้น จึงเกิดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

           “ทั้งนี้ กรมอนามัยเน้นย้ำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาจากข้อเท็จจริงลักษณะของดำเนินกิจการแล้วนำมาวิเคราะห์กับบทบัญญัติกฎหมายเป็นสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ เนื่องจากสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งอาจมีข้อเท็จจริงลักษณะของการดำเนินกิจการที่ไม่เหมือนกัน โดยหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ร้านจำหน่ายรถจักรยานและอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยาน เช่น ล้อรถ ยางล้อรถ ขาตั้ง เป็นต้น โดยไม่ได้รับจ้างซ่อมรถจักรยาน มีความเห็นว่า ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่หากร้านดังกล่าว มีการซ่อม เปลี่ยน ติดตั้งอะไหล่ให้กับลูกค้าด้วย เช่น เปลี่ยนยาง เติมลม รวมถึงนอตต่าง ๆ จะเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ในข้อ 3 ของ 7. (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี หากท้องถิ่นใดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทดังกล่าวไว้แล้ว ผู้ใดดำเนินกิจการดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการนั้น หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

           นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบกิจการต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยควรคำนึงถึงเสรีภาพควบคู่กับการรักษาสิทธิของประชาชน และไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น สำหรับร้านซ่อมรถจักรยาน หรือร้านที่ให้บริการปรับแต่ง เติมลม เปลี่ยนล้อยางรถจักรยานมีความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น หากสถานที่ตั้งไม่เหมาะสมอาจส่งเสียงดังรบกวน หรืออาจมีกลิ่นเหม็นจากไอระเหยของน้ำมันเครื่องหรือสารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จากอุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ปั๊มลมชำรุด เป็นต้น ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องตรวจตราควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถจักรยานให้ดำเนินกิจการถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

กรมอนามัย / 21 มิถุนายน 2567

 

    
   


View 23    21/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ