นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมอภิปราย การขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน ภายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกจ้าง แรงงาน ทั้งใน/นอกระบบ และประชาชนด้วยมาตรฐานบริการเดียวกัน ภายใต้การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค มืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   
   


View 22    19/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ