นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลปลวกแดง 2 โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการพิจารณาเรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลปลวกแดง 2 รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านบุคลากรและการเงินการคลัง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

****************18 มิถุนายน 2567   
   


View 29    18/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ