นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบกระเช้าขอบคุณ จาก นายอมรินทร์ นิ่มนวล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย และคณะ ที่ให้การสนับสนุนผลักดัน พ.ร.บ. อสม. เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงในการทำงานช่วยชุมชน  ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี*******************มิถุนายน 2567   
   


View 15    17/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ