โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี ปรับรูปแบบงานบริการเข้ากับบริบทของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เปิดศูนย์เวลเนส “คลินิกสุขภาพดี” ให้บริการแบบ One Stop Service รองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาล ทำการค้าการลงทุน และการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีและของประเทศ

              นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นหนึ่งในมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยการนำเวชศาสตร์วิถีชีวิตบูรณาการสู่การดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มีการดำเนินงานตามบริบทของการเป็นโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีจนเป็นที่ยอมรับ อาทิ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จ่ายน้ำมันกัญชาขมิ้นทองสูตรเฉพาะของโรงพยาบาล มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร WHO GMP ผลิตยาสมุนไพรใช้ในโรงพยาบาลและกระจายออกไปสู่ทุกโรงพยาบาลใน จ.อุดรธานี เป็นต้น

          นายสันติ กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลยังได้ขยายการให้บริการรองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดศูนย์เวลเนส (Wellness Center) “คลินิกสุขภาพดี” บูรณาการทีมสหวิชาชีพให้บริการครอบคลุมทุกมิติแบบ One Stop Service ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมทั้งเอื้อต่อการรองรับชาวต่างชาติ ที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาล ทำการค้าการลงทุน และการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569   ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีและของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

            ร้อยเอก จักรวาล หารไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง กล่าวว่า ศูนย์เวลเนส ”คลินิกสุขภาพดี” โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 470 ตารางเมตร ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยแบ่งผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มสุขภาพดี จะให้บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสุขภาพ/ใบรับรองแพทย์, ตรวจสุขภาพเชิงรุกและจ่ายยาสมุนไพร, ออกตรวจสุขภาพให้กับแรงงานต่างชาติและในโรงงาน, จัดทัวร์สุขภาพ (One Day Trip) สำหรับผู้สูงอายุ/ข้าราชการเกษียณ, ให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ทั้งการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย นวด อบ ประคบ ครอบแก้ว จัดกระดูก บ่งต้อ ผ่าตัดเทียม และกัญชาทางการแพทย์, บริการกายภาพบำบัด ลดปวดด้วยความร้อนลึก US Laser นวดกดจุด ดัดดึงข้อต่อ กระดูก ดึงหลัง ดึงคอ ลดปวด คลายกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า ทดสอบการทรงตัว, บริการทันตกรรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำปรึกษา ทันตกรรมพื้นฐาน เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มป่วย ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด และการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก นัดและติดตามผู้รับบริการด้วยระบบ Telemedicine เป็นต้น

                                  ******************************************** 15 มิถุนายน 2567

    
   


View 111    15/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ