อย. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองที่บูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นแบบการเผยแพร่ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น พร้อมสานพลังร่วมกับ อย. เพื่อประชาชนสุขภาพดี

           นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ผ่านมามีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งหมด จำนวน 18 จังหวัด ซึ่ง “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง” เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสูงสุดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชน อย. จึงมอบรางวัล สสจ. ดีเด่นต้นแบบการเผยแพร่ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับประเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

           เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และขอส่งกำลังใจให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา โดยจากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และ อย. จะขยายความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) อย่างเข้มแข็งต่อไป

******************************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 14 มิถุนายน 2567 ข่าวแจก 193  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
   


View 35    14/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ