นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best 2024) ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ภาคีเครือข่าย รวม 134 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสำหรับหน่วยงานปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 2 รางวัล รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 18 รางวัล รางวัลสำหรับ สสจ. เครือข่ายชุมชน บวร.ร. และเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อยที่มีผลงานโดดเด่น (Best Practice) 105 รางวัล และโล่รางวัลสำหรับเครือข่ายชุมชน บวร.ร. และเครือข่ายโรงเรียน อย. น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) 9 รางวัล โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  คณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

                         ***********************  14 มิ.ย. 2567

    
   


View 29    14/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ