กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูงเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ปฐมภูมิ และเดินหน้าสร้างอำเภอสุขภาพดีชีวียั่งยืน เฝ้าระวังคัดกรอง ประเมินสุขภาพประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีอำเภอสุขภาพดี 808 อำเภอทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ผ่านเกณฑ์ระดับ Platinum Plus จำนวน 300 อำเภอ

          วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูงและขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดีชีวียั่งยืน โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

           นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแพทย์ปฐมภูมิ เป็นหนึ่งในนโยบาย 5+5 “เร่งรัด พัฒนา สานต่อ” ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนให้มีความเข้มแข็ง โดยบูรณาการการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต./สอน.ให้กับ อปท. พร้อมพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน มีกองทุนสุขภาพตำบลสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขในท้องถิ่นและควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในระดับพื้นที่ทั้งวัณโรคและไข้เลือดออก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงมีการเสริมศักยภาพเพื่อให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพระดับอำเภอ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภายใต้แนวคิดอำเภอสุขภาพดี ชีวียั่งยืน โดยมี กรมอนามัยเป็นแกนนำหลักเน้นการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 2) พัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ ให้เอื้อต่อการให้บริการแบบไร้รอยต่อ 3) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถจัดการสุขภาพตนเองครอบครัว และชุมชุม

          “ด้าน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอนามัย ได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูง เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพร้อมดำเนินงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดีด้วยกลไกสาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศ ร่วมกับกองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างประชาชนสุขภาพดี ในอำเภอสุขภาพดี ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีการเฝ้าระวังคัดกรอง และประเมินสุขภาพประชาชนในพื้นที่ผ่าน Health station สุขศาลา ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมด้วยชุดสุขภาพ Health package ระดับครอบครัว ชุมชน โดยมีอำเภอที่ผ่านการยกระดับเป็นอำเภอสุขภาพดี จำนวน 808 อำเภอ ซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 100 คน และมอบโล่เชิดชูเกียรติอำเภอสุขภาพดีระดับ Platinum Plus จำนวน 300 อำเภอ”

***           

กรมอนามัย / 13 มิถุนายน 2567   
   


View 25    13/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ