นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม “Save Lives Fight Resistance”  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำทางการเมือง : กุญแจสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย 31 หน่วยงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในประเทศและระดับโลก พร้อมเริ่มต้นขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 อย่างเป็นทางการ

โดยมี Ms. Saima  Wazed ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม 
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ร่วมงาน ที่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
    
   


View 46    12/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ