นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการ “มุมมองพยาบาลไทยในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” สนับสนุนให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อช่วยยกระดับการบริการในโรงพยาบาลชุมชน ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีศักยภาพใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็วและเท่าเทียม ที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง******************มิถุนายน 2567   
   


View 112    06/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ