ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการ “มุมมองพยาบาลไทยในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” สนับสนุนให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อช่วยยกระดับการบริการในโรงพยาบาลชุมชน ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีศักยภาพใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็วและเท่าเทียม

                วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) ที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ ประชุมวิชาการ “มุมมองพยาบาลไทยในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” (Vision  for  the future  of Thai nursing) จัดโดย สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 5 – 7  มิถุนายน  2567 โดยมี ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 คณะผู้บริหาร หัวหน้าพยาบาล พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน 

                  นพ.โอภาสกล่าวว่า ในการพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับการบริการของโรงพยาบาลในสังกัดตามแผนการจัดบริการรูปแบบใหม่ 3 ระดับ คือ Standard ให้บริการสาขาพื้นฐานหลักที่จำเป็น, Academy ให้บริการสาขาหลัก/สาขารองครบทุกสาขาและเป็นที่ศึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษา, และ Premium ให้บริการที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นที่ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/พยาบาลเฉพาะทาง เพื่อให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาบริการสุขภาพในระดับพื้นที่ จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจนโยบาย ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถนำนโยบายไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 “สำหรับเรื่องขวัญกำลังใจของวิชาชีพพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยสนับสนุนทั้งเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีทักษะเชิงวิชาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการในการจัดบริการของพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็วและเท่าเทียม” นายแพทย์โอภาสกล่าว

                ด้านนางเรืองศิริ  ไกรคง นายกสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาการพยาบาล นำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการองค์กรและการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมทั้งการบรรยาย เสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ แนวคิดผู้บริหารองค์กรกับความคาดหวังบทบาทพยาบาลในอนาคต, จริยธรรมกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่พยาบาลต้องสนใจ, Safety Tourist & เศรษฐกิจสุขภาพ,ความก้าวหน้าของพยาบาลในอนาคต, การบริหารอัตรากำลังคนด้านพยาบาลในอนาคต, พยาบาลกับการสร้างเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, พัฒนาพยาบาลกับ Sky Doctor ในโรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น

                                                                                   **********************************************  5 มิถุนายน 2567   
   


View 1236    05/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ