4 มิถุนายน 2567 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “5+5” เร่งรัดพัฒนาสานต่อ โดยมีวาระเพื่อการพิจารณา 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1.คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คณะ โดยมอบหมายประธานแต่ละคณะฯ พิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ และ 2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการทั้ง 10 คณะ ดำเนินการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี ****************** มิถุนายน 2567   
   


View 104    04/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ