นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 15/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าประชุมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยประธานได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การดำเนินงานยาเสพติด โดยให้เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการในพื้นที่ 2.การใช้งบประมาณของระดับจังหวัดทั้งงบลงทุน และงบผูกพัน ให้แล้วเสร็จตามกรอบที่กำหนด  และ3.ให้หน่วยงานเตรียมชี้แจงรายละเอียด ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 ในวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ และให้หน่วยงานเตรียมรายละเอียดชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมการธิการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กันยายน 2567

          ส่วนในประเด็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแผลเล็ก (ODS &MIS) ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ ODS จำนวน 222,477 ราย และ MIS  47,528 ราย 2.การดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน ฯ ออกให้บริการรวมทั้งสิ้น 70 ครั้ง ใน 62 จังหวัด  มีผู้รับบริการสะสมทั้งโครงการ 1,067,886 ราย 3.การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร มีผู้ผ่านการสรรหา จำนวน 343 ราย และเข้ารับการรายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน จำนวน 260 ราย ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 67 และ 4. การเตรียมความพร้อมมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 

*************************** มิถุนายน 2567    
   


View 83    04/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ