นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยนาท บริการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางและโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ให้ประชาชน 2,700 คน เผยสัปดาห์นี้จัดทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ปราจีนบุรี สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และพะเยา ภาพรวมดำเนินการไปแล้ว 64 ครั้ง ใน 56 จังหวัด ประชาชนได้รับบริการกว่า 6.3 แสนราย*************มิถุนายน 2567   
   


View 98    04/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ