กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อยกระดับการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

         วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) ที่ โรงแรม ที.เค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1 พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ดร.ชูพงศ์ คําจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกว่า 500 คน

          นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมี รพ.สต. ทั่วประเทศ 9,082 แห่ง ในจำนวนนี้ได้ถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจมาสังกัด อบจ. แล้ว 4,276 แห่ง มีข้าราชการ 16,072 คน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ถ่ายโอนมาจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ความมั่นใจว่า เมื่อภารกิจสุขภาพปฐมภูมิไปอยู่กับท้องถิ่นจะมีคุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยต้องเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ อบจ. เพื่อบูรณาการงานด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนเดิม

         “ขอบคุณสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรมการแพทย์แผนไทยฯที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปอยู่ในการกำกับดูแลของ อบจ.เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชน และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใน รพ.สต.ให้ประชาชน ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” นายสมศักดิ์ กล่าว

        ดร.ชูพงศ์ กล่าวว่า หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย เป็นหลักสูตรระยะสั้น แบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รุ่น จัดขึ้นในแต่ละภาคของประเทศ โดยครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นายก อบจ. หรือรองนายก อบจ. ที่ดูแลด้านสาธารณสุข ปลัด อบจ. หรือรองปลัด อบจ.ที่ดูแลด้านสาธารณสุข ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.สอน./รพ.สต. บุคลากรแพทย์แผนไทยใน สอน./รพ.สต และบุคลากรแพทย์แผนไทยในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 500 คน

        ด้าน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำมาตรฐานการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโครงการนี้ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ยาสมุนไพร ตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยให้กับแพทย์แผนไทยและบุคลากรกองสาธารณสุข อบจ., สอน./รพ.สต. ภายใต้การกำกับของ อบจ. รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบูรณาการการใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2568

 **************************************** 29 พฤษภาคม 2567

    
   


View 1300    29/05/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ