สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เภสัชกรประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนากัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด โดยมีเภสัชกรมานิตย์ ทวีหันต์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

เภสัชกรมานิตย์ ทวีหันต์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ "กัญชา" อย่างรอบด้านทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ และกฎหมาย  ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๕๐ คน   ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ หมอพื้นบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพด้านการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

เภสัชกรมานิตย์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "กัญชา"ว่า เป็นพืชที่มีคุณอนันต์และโทษมหันต์ และเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก ด้วยเหตุที่กัญชามีประวัติการใช้เป็นยารักษาโรคมาช้านาน ดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล หลักฐานในตำราการแพทย์จีนและในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อันเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ และยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก และปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถนำกัญชามาใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและช่วยเจริญอาหารหลังการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด รวมทั้ง การตื่นตัวในการวิจัยเพื่อนำกัญชามารักษาโรคร้ายแรงหลายโรคในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม "กัญชา"ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท ๕ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ได้ก็ตาม

เภสัชกรประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกัญชา ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ผู้คนเล็งเห็นคุณประโยชน์ของสารสกัดจากกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์ และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความตื่นตัวมีจัดอบรมวิชาการเรื่องกัญชาทางการแพทย์กันมาอย่างต่อเนื่อง การสัมมนาในครั้งนี้ก็เช่นกัน จะเป็นอีกเวทีที่จะช่วยทำให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคอย่างถูกโรค และถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีการขึ้นทะเบียนใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคที่เป็นอยู่ และก็คงมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่มีความต้องการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อมารักษาตนเอง แต่กัญชาในทางกฎหมายยังเป็นยาเสพติด ผู้ใดมีไว้ครอบครองก็ผิดกฎหมาย

วิทยากร โดยเภสัชกรวชิระ อำพนธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

ภาพกิจกรรม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2449764291810020&id=100003294191323

////////////////////////////////////////////////////////////

พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว

ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายฯ


จากหน่วยงาน : สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 711 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 กันยายน 2562 เวลา 16:02 น.