ร้อยเอ็ด..จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติกับมูลนิธิกาญจนบารมี


วันนี้(๑๙ มิย.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร   มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดย นายแพทย์ปิติ    ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยออกให้บริการในวันที่ ๑๙-๒๑ และ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐.- ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยความร่วมมือมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลโพนทองและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง

โดยมีกิจกรรมมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram) /สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง /รณรงค์ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและสตรีให้เข้าใจมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมให้สตรีโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงขอเชิญสตรีกลุ่มเสี่ยง ( สตรีที่มีญาติสายตรงเคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง /คลำพบก้อนที่เต้านม /มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกหัวนม ) และสตรีที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับ๑ของสตรีไทย ในปี ๒๕๕๓ พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ๑๓,๑๘๔ ราย เสียชีวิตประมาณ ๔,๖๖๕ รายหรือทุกๆ ๒ ชั่วโมงจะพบสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ๑ คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมาพบแพทย์ในระยะหลังๆเมื่อเชื้อมีการลุกลามและกระจายไปแล้ว ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่พฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง อาหารทอด อาหารไขมันสูง หรือรับประทานอาหารซ้ำๆ /การสูบบุหรี่/การดื่มสุรา ความเครียด /การได้รับรังสี /การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ /ความผิดปกติทางพันธุกรรมและความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน การป้องกันคือ กินผักและผลไม้ให้มาก ลดอาหารไขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ผู้หญิงควรหมั่นตรวจคัดกรองบ่อยๆโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมสามารถคัดกรองได้ด้วยตนเองทุกเดือน และตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เพราะหากพบมะเร็งในระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ “ มะเร็งค้นพบเร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้ ”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ธัญชนก วงษ์หาญ /ข่าว

วิรงรอง สิงห์ยะบุศย์/ภาพ


จากหน่วยงาน : สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 320 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:50 น.