สธ.ตรัง จัดทำแผนเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๒


...วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดทำโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรต่างๆ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๒ มีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรต่างๆของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๕ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) ซึ่งดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
...ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนเป็นประจำทุกปี


จากหน่วยงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดดู 96 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05 น.