โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกกรมครั้งนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ   พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ  ในโครงการฯมีการจัดกิจกรรม     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563  พร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพ ประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่วนรวม โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู    อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จากหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดดู 66 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37 น.