จ.เลย ประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิตและยาเสพติด  จัดประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร การจัดการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข รวมถึงการประสานการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ ใน รพ., สสอ. ทุกแห่ง, นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาในโรงพยาบาล, ผู้ประสานงานแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ภ.วจ.เลย, พนักงานสอบสวน สภ.ทุก สภ., พมจ.เลย, บ้านพักเด็กและครอบครัว, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง, แรงงานจังหวัดเลย, สวัสดอการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 140 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06 น.