สธ.เลย ลงพื้นที่ประเมิน รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.ผาแบ่น อ.เชียงคาน)


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น- 1 6.30 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)และการรับรองคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาแบ่น อำเภอเชียงคาน โดย ภาคีเครือข่ายในระดับตำบล บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเชียงคาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคานและรพ.สต.ในเครือข่าย ร่วมในการรับการประเมินดังกล่าว โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดเลย มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์การประเมินรพ.สต.ติดดาว ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี ระบบบริการดี มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีและประชาชนสุขภาพดี


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 122 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06 น.