สธ.เลย ลงพื้นที่ประเมิน รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.ผาน้อย อ.วังสะพุง)


วานนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น- 16.30 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการรับรองคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง โดย ภาคีเครือข่ายในระดับตำบล บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลวังสะพุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุงและ รพ.สต. ในเครือข่าย ร่วมในการรับการประเมินดังกล่าว โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดเลย มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์การประเมินรพ.สต.ติดดาว ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี ระบบบริการดี มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีและประชาชนสุขภาพดี


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 47 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06 น.