Infographicคลังภาพกิจกรรม

ข่าวปลอม FAKENEWS


รวมข่าวปลอม

อัลบั้มภาพข่าวปลอม Fakenews


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 607 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13:31 น.