KM

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 352 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:26 น.