แผนงาน/โครงการ

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ




จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 158 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:12 น.