แผนงาน/โครงการ

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)


รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 167 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:37 น.