แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักสารนิเทศ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 333 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42 น.