เครือข่ายประชาสัมพันธ์

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรีจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1444 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16:31 น.