บทความสุขภาพ

พิมพ์

“ผลสำรวจ!!!  5 พฤติกรรมเสี่ยงต้อนรับเปิดเทอม  อันดับ 1 ร้อยละ 50.3 การรวมกลุ่มกินอาหารกับเพื่อน”


 

จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเทอม ในกลุ่มวัยเรียนและยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4 – 22 พฤษภาคม 2565  โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง            สาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ โดยกลุ่มวัยเรียน และยุวอาสาสมัครสาธารณสุข อายุระหว่าง 14 - 15 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3 เพศชาย ร้อยละ 41.7 ตอบแบบสอบถาม จำนวน 44,589 ราย พบว่า มี 5 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ                โควิด 19 ในโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ดังนี้

1. พฤติกรรมรวมกลุ่มกินอาหารและพูดคุยขณะกินอาหารกับเพื่อน ร้อยละ 50.3

2. การสวมหน้ากากอนามัยแล้วทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่กับครู หรือเพื่อนมากกว่า 2 คน ร้อยละ 20.44

3. การฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ ร้อยละ 10.77

4. การแยกทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยและ ATK ที่ใช้แล้วจากขยะอื่น ๆ ร้อยละ 8.37

5. การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนหยิบอาหาร หรือสัมผัส ใบหน้า ตา จมูก ปาก ร้อยละ 7.46

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงติดโควิด 19 จากพฤติกรรมการรวมกลุ่มกันกินอาหารและพูดคุย               ขณะกินอาหารกับเพื่อนในโรงเรียนในการต้อนรับเปิดเทอมนี้ ด้วยการย้ำเตือนสถานศึกษาทุกแห่งเข้มงวดกับมาตรการป้องกัน โดยกำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) การนั่งเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร และหลังการกินอาหาร ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก            ควรแยกสํารับ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีช้อนกลางส่วนตัว ไม่ตักหรือคีบอาหารไปมาให้กัน ไม่พูดคุยกันระหว่าง                การกินอาหาร และเมื่อกินเสร็จให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทันที เพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นต้นเหตุในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 ที่อาจมาจากละอองฝอยในการพูดคุยในการรวมกลุ่มกินอาหารดังกล่าว และหากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจด้วย ATK ทุก 3 - 5 วัน เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มเพื่อน และในครอบครัวต่อไป

D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

    

วันที่​​ 29  พฤษภาคม 2565

 จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1526 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:25 น.