บทความสุขภาพ

พิมพ์

ผลสำรวจ!!! “5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้” ย้ำเตือนตรวจ ATK สม่ำเสมอ ลดการแพร่เชื้อ ป้องกันตนเองสูงสุด


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -     5 เมษายน 2565  โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก  ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโกปทุมธานี ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า อีสเทิร์น  ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า เซาท์เทิร์น  มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 1,405 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.9 เพศชาย ร้อยละ 22.1 ช่วงวัยระหว่าง 40 - 41 ปี พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ ดังนี้  

 

  1. พฤติกรรมการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดสดด้วยตนเอง ร้อยละ 74
  2. พฤติกรรมการไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่พบกันมานาน ร้อยละ 58.8
  3. พฤติกรรมการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตร ร้อยละ 48.5
  4. พฤติกรรมการรวมกลุ่มตามที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 41.1
  5. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 23.3

 

เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 ที่มีการติดเชื้อง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้       ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกลับภูมิลำเนาพบญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ การจับจ่ายซื้อของด้วยตนเอง ทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด และมีการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตรดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ดังนั้นเพื่อให้การฉลองเทศกาลสงกรานต์นี้ปลอดภัยไม่เสี่ยง ขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตัว ตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 วัน และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทางให้เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกัน และใช้สำรับอาหาร จาน ชาม ช้อน แก้ว อุปกรณ์ส่วนตัว และเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยสงกรานต์นี้เชิญชวนทุกท่านพร้อมกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 และ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์”

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข                 

วันที่          :      8   เมษายน  2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1902 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 เมษายน 2565 เวลา 11:05 น.