บทความสุขภาพ

พิมพ์

ย้ำเตือน !!! ผู้ใช้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ ใส่ใจมาตรการ COVID Free Setting ป้องกันตนเองสูงสุด


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร COVID Free Setting กรณีกิจการสปา ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 26  มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ มีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 193 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 44 - 45 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า มี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนผู้ตอบแบบเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้องในมาตรการกรณีการใช้บริการกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 1) ร้อยละ 85 ไม่รู้ว่ากิจการนวดสปาต้องกำหนดจำนวนผู้รับบริการตามขนาดพื้นที่ โดยผู้รับบริการ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร 2) ร้อยละ 55.4 ไม่รู้ว่าผู้รับบริการนวดสปายังไม่สามารถนั่งรอรับบริการภายในร้านได้ และ 3) ร้อยละ 49.7 ไม่รู้ว่ากิจการสปาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการนวดสปา เช่นผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัวทุกครั้งหลังใช้บริการแต่ละราย

 

ทั้งนี้การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวอาจทำให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนผู้ที่จะใช้บริการในกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ ศึกษาและรับรู้ถึงมาตรการ COVID Free Setting ที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนี้คือ

  1. พนักงานในร้านทุกคนต้องตรวจ ATK ทุก ๆ 7 วัน  
  2. ต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น จุดชำระค่าบริการ เก้าอี้นวด และห้องส้วม ภายหลัง              มีผู้ใช้บริการทุกครั้ง หรือ ทุก 2 ชั่วโมง
  3. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร จัดให้มีม่านกั้นระหว่างเก้าอี้นวด เตียงนวด
  4. จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดความแออัด  
  5. มีมาตรการ “งด” การนั่งรอรับบริการภายในร้านและห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน

ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 และการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ กรณีกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention: UP DMHTT) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา              ที่ให้บริการและรับบริการและตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข     

วันที่          :      30   มีนาคม  2565

 จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1924 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มีนาคม 2565 เวลา 12:12 น.