บทความสุขภาพ

พิมพ์

ย้ำเตือน!!! ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวย ตัดผม ใส่ใจมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงติดโควิด 19


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร COVID Free Setting กรณีร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ มีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 987 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง  46 - 47 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า มี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนผู้ตอบแบบเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 1) ร้อยละ 73.2 ไม่รู้ว่าร้านจำกัดเวลาให้บริการเฉพาะรายไม่เกิน 1 ชั่วโมง 2) ร้อยละ 71.3 ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการ ต้องตรวจ ATK ทุก ๆ วัน และ 3) ร้อยละ 51.1 ไม่รู้ว่าผู้มารับบริการต้องงดการนั่งรอรับบริการภายในร้าน

 

ทั้งนี้การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวอาจทำให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนผู้ใช้บริการในร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ศึกษาและรับรู้ถึงมาตรการ COVID Free Setting ที่ถูกต้อง ดังนี้คือ

  1. ผู้ให้บริการต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุก 7 วัน
  2. สามารถให้บริการเฉพาะราย ไม่เกิน  1 ชั่วโมง
  3. จัดให้มีจุดพักรออย่างน้อย 1-2 เมตรภายนอกร้าน
  4. งดการนั่งรอรับบริการภายในบริเวณร้าน
  5. จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 และการแพร่ระบาดเชื้อโควิด การใช้บริการในร้านเสริมสวย ร้านตัดผมให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอก และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข     

                  

วันที่          :     3   มีนาคม  2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1600 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 มีนาคม 2565 เวลา 09:12 น.