บทความสุขภาพ

พิมพ์

ย้ำเตือน!!! ระวัง 5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 –26 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทางเพจเฟซบุ๊กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพมีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 1,289คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 22 - 23 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 5 อันดับ ดังนี้ 

 

1. ประชาชนซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษในตลาดแทนการสั่งซื้อแบบออนไลน์ ร้อยละ 61.4

2. ประชาชนนิยมให้อังเปาเป็นเงินสด ร้อยละ 54.4

3. ประชาชนไม่มีการตรวจ ATK ก่อนการพบปะสังสรรค์กับญาติ ร้อยละ 29.5

4. ประชาชนยังคงมีการรวมกลุ่มกินอาหารกับญาติพี่น้อง ร้อยละ 27.6

5. ประชาชนไม่มีการสแกนไทยชนะหรือลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 24.2

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็ว ในช่วงเทศกาลตรุษจีน หากมีกิจกรรมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อที่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ จะสามารถแพร่กระจายของโรคมากขึ้น ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพราะปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่สำคัญ มาจากการสัมผัสกันภายในครอบครัว หรือการรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ลูกหลานกลับมากราบไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งผู้ติดเชื้ออาจได้รับเชื้อมาจากสถานที่ระบาดและแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บ้าน จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอก และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข      

 

 

วันที่​     :   29 มกราคม 2565


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1515 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 มกราคม 2565 เวลา 16:23 น.