บทความสุขภาพ

พิมพ์

การเข้าถึงหัวใจ 4 ห้อง ผ่านทาง 6 ประตูสู่ความสุข


การเข้าถึงหัวใจ 4 ห้อง ผ่านทาง 6 ประตูสู่ความสุข

หัวใจ 4 ห้องแห่งความสุข เป็นหลักการตั้งเป้าหมายในการสร้างความสุขให้ครบทั้ง 4 มิติ

“สุขกาย สุขใจ สุขสังคม สุขสัมพันธ์”

หัวใจห้องที่หนึ่ง...สุขกาย: 

    ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย และไม่ให้อายุมาเป็นขีดจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ

หัวใจห้องที่สอง...สุขใจ: 

    ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รับมือกับความเครียดและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้

หัวใจห้องที่สาม...สุขสังคม: 

    ตั้งเป้าหมายให้ตนเองอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม มอบความสุขแก่คนอื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

หัวใจห้องที่สี่...สุขสัมพันธ์: 

    ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ปราศจากความรุนแรง เห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ประตูสู่ความสุข เป็นวิธีการสร้างความสุขพื้นฐานที่สามารถนำไปปฎิบัติต่อเนื่องได้ในทุกวัน

“จัดการทุกข์ สนุกชีวิต คิดบวกเพิ่ม เสริมร่างกาย ใจมีพลัง ฟังและเล่า”

จัดการทุกข์: 
            สติรู้อารมณ์และความคิดของตนเอง เรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ แก้ปัญหาทีละเรื่องเท่าที่ทำได้ ปล่อยวางในบางเรื่องที่ได้ทำเต็มที่แล้ว

สนุกชีวิต: 
     หากิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อน วางแผนการเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุด

คิดบวกเพิ่ม: 
             มองตนเองและโลกในแง่บวก ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มองหาโอกาสที่อยู่รอบตัว

เสริมร่างกาย: 
     ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการใช้สารเสพติด

ใจมีพลัง: 
     สร้างแนวคิดที่ยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า สะสมความแข็งแกร่งทางจิตใจ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและอุปสรรคใดๆ

ฟังและเล่า: 
     รับฟังเรื่องราวต่างๆโดยไม่ตัดสิน ฟังด้วยหู ฟังด้วยตา ฟังด้วยใจ และเปิดใจพูดคุยกับผู้อื่นเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ โดยไม่เก็บไว้คนเดียว

 

 

 

--------------------------------------------------------------

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต 
Reference:UK National Health Service – How to be happier


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 825 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น.