ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“ชลน่าน” เผย ทบทวนปรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา เน้นเข้มขออนุญาต เตรียมเปิดรับฟังความเห็น    ก่อนเสนอ ครม.


        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.กัญชา เผย ปรับจากร่างฉบับเดิมเหลือ 77 มาตรา เพิ่มความเข้มข้นสาระสำคัญมาตรการควบคุม การขออนุญาต เนื่องจากเป็นสมุนไพรควบคุม     หากนำไปใช้ผิดประเภทอาจทำให้เสพติดได้ ยังต้องรับฟังความคิดเห็น คาดจัดทำร่างเพื่อนำเสนอ ครม. ภายในเดือนธันวาคมนี้

         วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.... ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

         นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้นำร่างพระราชบัญญัติเดิมที่ไม่ผ่านสภามาปรับปรุง เติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหา และปิดช่องโหว่ที่เป็นข้อห่วงใยของสังคม โดยเฉพาะการนำกัญชาไปใช้ผิดประเภท      ทั้งนี้ ได้มีการลดจำนวนตัวบทเดิมลงจาก 94 มาตรา เหลือ 77 มาตรา และได้แก้ไขสาระสำคัญในแต่ละหมวด     เป็นจำนวนมาก โดยพิจารณาปรับแก้ตั้งแต่บทนิยาม มาตราทางกฎหมายในแต่ละหมวด ไปจนถึงบทเฉพาะกาล โดยเฉพาะมาตรการควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาผิดประเภท การขออนุญาตและการอนุญาต เช่น ผู้ที่จะปลูกกัญชา        เดิมต้องไปจดแจ้งแต่เมื่อเป็นสมุนไพรควบคุม จึงต้องมีการอนุญาต ตลอดจนบทกำหนดโทษ โทษปรับต่างๆ       และใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่ก็ให้ใช้ต่อจนสิ้นอายุ เป็นต้น เนื่องจากพืชกัญชาหากนำไปใช้ผิดประเภทอาจทำให้เกิดการเสพติดได้

        “หลักของกฎหมาย ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะมิติด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพ จะต้องเอาสุขภาพเป็นหลักก่อน” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

        อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อสังเกตต่างๆ    ของที่ประชุมฯ ในวันนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะจัดทำร่างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ นำเสนอ ครม. พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

******************************* 14 พฤศจิกายน 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 768 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:08 น.