ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. เน้นย้ำ ผู้บริหาร รพศ./รพท. ทำงานเป็นทีม ผลักดันนโยบาย 30 บาท Upgrade


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รพศ./รพท. ปี 2567 ย้ำให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม สร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ช่วยกันเดินหน้านโยบาย ยกระดับ 30 บาท เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

          วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) ที่โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้บริหารโรงพยาบาล 12 เขตสุขภาพ เข้าร่วมกว่า 300 คน

           นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมดูแลสุขภาพและจัดบริการเพื่อประชาชน สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ถือเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ ผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขอให้ยึดหลักการสำคัญ ได้แก่ หลักกฎหมายและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ สร้างสมดุลชีวิตและการทำงานให้กับบุคลากร เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศตามนโยบายยกระดับ 30 บาท โดยเฉพาะด้านดิจิทัลสุขภาพ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย เป็น One Province One Hospital และเป็นโรงพยาบาลของประชาชน

          ด้าน นายแพทย์อนุกูล กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลตรัง มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกันของโรงพยาบาลทั้ง 12 เขตสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ

 ******************************* 13 พฤศจิกายน 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 418 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:28 น.