ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของไทย ที่นครเจนีวา


        กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทยกับประเทศแคนาดาและยูกันดา ในงานประชุม “On the road to transformation of health: integrated primary care services and the role of family medicine” ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ชู 4 ปัจจัยความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นทางการเมือง กำลังคนสุขภาพร่วมกับ อสม. หน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรม Fairmont Grand Hotel นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ร่วมกับประเทศแคนาดาและยูกันดา ในงานประชุม “On the road to transformation of health: integrated primary care services and the role of family medicine” ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย และหน่วยงานเครือข่าย โดยได้ แลกเปลี่ยนปัจจัยความสำเร็จของประเทศไทย 4 ประการ ได้แก่ 1.ความมุ่งมั่นทางการเมือง (political commitment) จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2.กำลังคนด้านสุขภาพที่มีการทำงานในพื้นที่ร่วมกับ อสม. 3.หน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการคู่สัญญาภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้มีงบประมาณด้านบริการปฐมภูมิที่เพียงพอ และ 4.การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาล

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิที่กระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งปัจจัยสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิ ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ความเพียงพอของกำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนในชุมชน ความเชื่อมโยงของบริการสุขภาพในระดับต่าง ๆ และการบูรณาการให้บริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

 ********************************** 23 พฤษภาคม 2566

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 613 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:47 น.