ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. แนะผู้บริหารสาธารณสุขยุคใหม่ ปรับแนวคิดใช้เทคโนโลยีให้บริการ เน้นตรงความต้องการประชาชน


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริหารสาธารณสุขปรับเข้าสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีช่วยการบริการ สอดคล้องปัญหาสุขภาพในพื้นที่และความต้องการของประชาชน พร้อมผลักดัน Soft Power สมุนไพรไทย ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จพร้อมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

          วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านสุขภาพและการนำไปสู่การปฏิบัติ” ว่า สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ, ปัญหาฝุ่น PM 2.5, คลื่นความร้อนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศ ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องปรับรูปแบบและใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดระบบบริการสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมประชากรที่มีทั้งกลุ่มสังคมเมืองหรือกึ่งเมือง และกลุ่มพื้นที่พิเศษ เช่น ชายแดน ภูเขา ทะเล รวมทั้งต้องคำนึงถึงความต้องการรับบริการของประชาชนเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนมีอายุยืนยาว มีสุขภาวะที่ดี และมีกำลังในการพัฒนาประเทศ

          “ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มุ่งเฉพาะการดูแลรักษาเพียงมิติเดียว แต่ยังให้ความสำคัญเรื่องการผลักดัน Soft Power อาทิ สมุนไพรไทย ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ต้องมีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ” นายแพทย์โอภาสกล่าว

          สำหรับหลักสูตร นบส.สธ. รุ่นที่ 4 ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานของ ก.พ. ในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ มุมมองและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 42 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 36 คน ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการกอง/กรมต่างๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้บริหารหน่วยงานนอกสังกัด 6 คน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ****************************** 8 พฤษภาคม 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1762 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:36 น.