ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช


        องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการและทำงานร่วมกับชุมชน อาทิ บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ดูแลผู้ป่วยเชิงรุกที่บ้านจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

          วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาล มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

            นายแพทย์โสภณกล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้น้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นปณิธานในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน เพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ขั้นที่ 3 และผ่านการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHSA มีผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล Best Practice” ระดับเขตสุขภาพ ปี 2566 ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ได้แก่ สาขาแม่และเด็ก เรื่อง “ระบบการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การปรึกษาท้องไม่พร้อมและบริการยุติการตั้งครรภ์” และ “การพัฒนาคู่มือสำหรับพยาบาลเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ตึกหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีของการตกเลือดหลังคลอดในมารดาคลอดปกติ” สาขาโรคไต เรื่อง “การใช้สื่อโมเดลอาหารต่อความรู้การกำหนดอาหารโรคไต และความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต” สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด เรื่อง “โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบรอบด้าน พฤติกรรมการลดและเลิกของผู้ติดสุราที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกยาเสพติด” สาขาสุขภาพช่องปาก เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชนตำบลกะเปียด” รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และสาธารณสุข

          นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพ และทำงานร่วมกับชุมชนในหลายด้าน อาทิ คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง ตามนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ Mammogram จากมูลนิธิถันยรักษ์ จำนวน 12,217 คน, โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ big cleaning day เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอำเภอ ชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาดในโรงพยาบาล ขุดลอกคูระบายน้ำทำความสะอาดภายในหอผู้ป่วย ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม, โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBTx) ซึ่งในปี 2565 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 122 คน และปี 2566 จำนวน 76 คน ทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง, โครงการต่อบ้านเติมสุขให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 9 หลัง, โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และออกให้บริการเชิงรุกดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคถึงบ้าน จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง ได้นำนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาใช้ในการสร้างสังคมคุณธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาทีมนำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการองค์กรคุณธรรม สร้างแกนนำต้นแบบคุณธรรมภายในโรงพยาบาล จัดการอบรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกำหนดอัตลักษณ์ และดำเนินการตามกระบวนการองค์กรคุณธรรม และยังพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart hospital ด้วย

************************************************ 16 มีนาคม 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 344 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:30 น.