ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ผู้บริหาร สธ. นำคณะผู้ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล


 

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

​​          วันนี้ (10 มกราคม 2566) เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และนายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          โดยศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานและความเป็นมาของรางวัลชัยนาทนเรนทร และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565 กราบบังคมทูลเบิกนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร (ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล) จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร 2.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ 3.นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ 4.นายณัฐพล ทองไหล นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน 5.นายพนม นามผาญ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน     

          ทั้งนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (มสช.)  ได้จัดให้มีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรให้แก่บุคคลที่มีผลงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างให้นักการสาธารณสุขทั่วไปได้เจริญรอยตาม เริ่มดำเนินการภายใต้โครงการรางวัลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนาม  “ชัยนาทนเรนทร” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทยมาตลอด

********************************* 10 มกราคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1743 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 มกราคม 2566 เวลา 15:35 น.