ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สป.สธ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด


 

         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  พัฒนาองค์ความรู้วิธีการตรวจ หลักเกณฑ์ และการใช้แบบประเมินการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

 

          วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 810 คน  และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 778 คน

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนจนได้รับรางวัลระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จุดแข็งที่สำคัญ คือ ผู้บริหาร และบุคลากร ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีการจัดอบรม ให้ความรู้ และปรับฐานความคิด (Mindset) ของบุคลากร ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ตลอดจนมีการวางระบบ มาตรการ และปรับปรุงกระบวนงานให้สนองตอบต่อข้อกำหนดการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายการบริหารงานอย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จ

          “ขอให้ผู้ตรวจประเมินฯ ทุกท่าน ร่วมกันขับเคลื่อนให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น “คนคุณภาพ” ที่คิดอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นคนเจ้าปัญญา ที่สามารถเปลี่ยน “ปัญหา” เป็น “ปัญญา” มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเป็นทีมเรียนรู้ นำสู่ “งานคุณภาพ” หรือที่เรียกว่า “คนสำราญ งานสำเร็จ”” นายแพทย์ณรงค์กล่าว

          ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิธีการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ MOIT แก่ผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สามารถตรวจประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลของหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะในระบบ MITAS ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป้าหมายในแต่ละจังหวัด ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรม ตลอดจนสามารถประเมินสุขภาวะองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเป้าหมาย และให้ข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารราชการของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

********************************28 พฤศจิกายน 2565

********************************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 434 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:21 น.