ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จัดมหกรรม “พลังคน พชอ.2 คุณภาพชีวิต วิถีใหม่” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่


               กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 13 รางวัล

               วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565 ) ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวชั่น กทม. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 13 รางวัล โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

                นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมบูรณาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี ภายใต้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ นำไปขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทั้ง 878 อำเภอ และ 50 เขตในกทม. เป็นชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี สังคมเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 พชอ.ยังมีส่วนสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

                    “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พลังคน พชอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในการทำงาน แสดงถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทาง Health for Wealth ทำให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง ต่อไป” นายแพทย์โอภาสกล่าว

                      ด้านดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุน “โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่” ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 878 อำเภอ ให้สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ อาทิ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 9 ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง สิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุทางถนน อาหารปลอดภัย พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น และสามารถพัฒนาสุขภาวะในระดับอำเภอ ได้แก่ 1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 2.มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างมีส่วนร่วม 3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จคือ ปี 2565 พชอ.ทั้ง 878 อำเภอ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาสุขภาวะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,132 โครงการทั่วประเทศสำหรับรางวัลที่มอบเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลอำเภอสุขใจ มอบให้กับคณะทำงานระดับอำเภอ จำนวน 3 รางวัล 2.รางวัลฟันเฟือง พชอ. มอบให้กับบุคคลที่เป็นฟันเฟืองสำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างโดดเด่น จำนวน 3 รางวัล 3.รางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ มอบให้กับโครงการต้นแบบในอำเภอ ชุมชนต่างๆ ที่โดดเด่น จำนวน 3 รางวัล 4.รางวัลนวัตกรรม อำนวยสุข มอบให้กับนวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหา ที่ถูกคิดค้นโดยคนในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรือร่วมกันของคนพชอ.จำนวน 3 รางวัล และ 5.รางวัล พชอ. หยัดยืน จำนวน 1 รางวัล

 *************************************** 24 พฤศจิกายน 2565

************************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 899 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:10 น.