ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“อนุทิน” เปิดปฐมนิเทศ อสม.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เผยวิทยาลัยพยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนกเปิดการเรียนการสอนครบแล้วทั้ง 30 แห่ง


          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “อสม.-บุตร อสม.” หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เผยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปิดเรียนครบแล้วทั้ง 30 แห่ง ช่วยยกระดับ อสม. หมอคนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน และเป็นกำลังสนับสนุนทีมสุขภาพของโรงพยาบาล

          วันนี้ (22 กันยายน 2565) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วม

          นายอนุทินกล่าวว่า อสม.เป็นหมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยดูแลคนในชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” โดยดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทำงานช่วยเหลือทีมสุขภาพ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการขาดแคลนบุคลากร ช่วยสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิในภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้ อสม.ในฐานะนักศึกษาใหม่ มุ่งมั่น ตั้งใจใฝ่หาความรู้ และฝึกปฏิบัติ พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการดูแล มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

          นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้ง อสม. และบุตร อสม. ให้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่เหมาะสม เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2565 ได้เปิดการเรียนการสอนรวม 2 รุ่น จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีงานประจำสามารถเข้าศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา ซึ่งขณะนี้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโครงการนี้ในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดครบทั้ง 30 แห่งแล้ว

          ด้าน ศ.พิเศษ นพ.วิชัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ อสม. และบุตร อสม. รวม 3,000 คน ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 30 แห่ง ซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2565 เปิดการเรียนการสอนแล้ว 21 แห่ง และเปิดครบ 30 แห่งในเดือนกันยายน 2565 นี้ จึงได้จัดพิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไซต์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และเชื่อมต่อสัญญาณไปสู่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเดียวกันนี้ในวิทยาลัยพยาบาลอีก 29 แห่งทั่วประเทศ  

****************************************** 22 กันยายน 2565

**************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 352 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2565 เวลา 13:42 น.