ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์


  องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ใช้ระบบ Smart Hospital บริหารจัดการเวชระเบียน สืบค้น ตรวจสอบ ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยสะดวก รวดเร็วขึ้น

          วันนี้ (14 กันยายน 2565) ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ดร.นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย

        นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 385 คนต่อวัน และให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ย 10 คนต่อวัน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จัดสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียว รมณียสถาน โดยเป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทองติดต่อกัน 5 ปี, สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านอาหารปลอดภัย ด้านยาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ด้านอุบัติเหตุทางถนน ด้านโรคติดต่อในพื้นที่ และด้านสุขภาพมารดาและทารก พร้อมทั้งจัดกิจกรรม อาทิ ดูแลผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” โดยจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และกลุ่มอายุอื่นๆ ที่มีภาวะพึ่งพิง, สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง, พัฒนาระบบบริการ จัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม คลินิกพัฒนาเด็ก  คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้บริการแพทย์ทางเลือกจนได้รับรางวัล “หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2565, พัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ให้บริการผู้ป่วย 149 ราย นวัตกรรมผลิตอุปกรณ์เทียมด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยข้อเข่าด้วยแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ SURASOLE และยังเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA-Reaccreditation ปี 2565 ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานห้องรังสีทางการแพทย์ และเกณฑ์ประเมิน GREEN & CLEAN ระดับดีมากพลัส

      นอกจากนี้ ยังพัฒนาโรงพยาบาลสู่ระบบ Smart Hospital ช่วยลดระยะเวลาค้นเวชระเบียนเหลือเพียง 10 นาที สามารถส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างแผนก และตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนและการใช้กระดาษ โดยระบบบริการผู้ป่วยใน IPD paperless ช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการรักษา และลดระยะเวลาในการรับคำสั่งการรักษาให้เหลือเพียง 10 -15 นาที ทำให้แพทย์สรุปประวัติการรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น

 ****************************************** 14 กันยายน 2565


 ***********************************
*******

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1162 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2565 เวลา 15:22 น.