ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

คกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนและผลักดันการออกอนุบัญญัติ เพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ


          คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เห็นชอบ อนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ และเห็นชอบต่อการปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีก 3 ฉบับ เพื่อช่วยยกระดับการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและระบบบริการ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐาน

          วันนี้ (12 กันยายน 2565) ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ใน 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ (ม.27) 2.การให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเฝ้าระวังการป้องกันหรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.7(3)) 3.การกำหนด ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.28) และ 4.การแจ้งและการรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.29)

         ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบต่อการปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยบริการสุขภาพจากการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม (ม.24(1)) 2.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.24(2)) และ 3.การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการฯ (ม.25 วรรค 3)  ซึ่งโดยหลักการอนุบัญญัติทั้ง 3 ฉบับนี้ จะนำไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอาชีวเวชกรรม และ เวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลสุขภาพคนทำงานทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ

         นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่างๆ และสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้ากลไก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 ********************************** 12 กันยายน 2565

*************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1325 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 กันยายน 2565 เวลา 13:09 น.