ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ.รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 65 ต้านภัยโควิดจากผลงาน “หมอพร้อม”


       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขารางวัลพิเศษสานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19 จากผลงาน “หมอพร้อม” แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย ขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลเลิศรัฐประเภทต่างๆ รวม 52 รางวัล

     วันนี้ (12 กันยายน 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรับรางวัลพิเศษ “สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด” ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด 19 ประจำปี 2565 จำนวน 11 รางวัล โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลจากผลงาน “หมอพร้อมแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย”

      นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยเฉพาะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน จึงพัฒนาระบบ “หมอพร้อม” ขึ้นมา โดยระยะแรกเป็นการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของผู้รับวัคซีนโควิด 19 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแพลตฟอร์มด้านสุขภาพที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุดกว่า 32 ล้านคน ขยายการให้บริการทั้งการรายงานผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และ ATK การออกและแสดงใบรับรองผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 อำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบสิทธิรักษา การนัดหมายแพทย์ Telemedicine การให้บริการใบรับรองแพทย์และใบรับรองสุขภาพแบบดิจิทัล การพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษากับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพทุกสังกัด ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

       นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรค
, รางวัลเลิศรัฐ
ยอดเยี่ยม ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสุขภาพจิต, รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

      รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง จากผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Smart Innovation for ECS, ประเภทพัฒนาบริการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค จากผลงาน Thai Stop Drowning กรมสุขภาพจิต จากผลงานการช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์ และกรมอนามัย จากผลงานพลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็กเพื่อการจัดการคลอดปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี รวม 21 รางวัล, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 6 รางวัล, รางวัลการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ระดับดี 3 รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 10 รางวัล รวมทั้งหมด 52 รางวัล

********************************** 12 กันยายน 2565

**********************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1412 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 กันยายน 2565 เวลา 11:44 น.